» Phân chuyên ngành đại học 2013: Chuyên ngành Quản lý công

1. Đối tượng đào tạo

Người trúng tuyển kỳ thi đại học hệ chính quy vủa Học viện Hành chính có nguyện vọng theo học chuyên ngành Quản lý công;

Người đang công tác trong các tổ chức có nhu cầu học Đại học bằng 1, bằng 2 chuyên ngành Quản lý công.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Về kiến thức

– Hiểu biết sâu sắc mục tiêu, đối tượng, nội dung, phương pháp và phạm vi ảnh hưởng của khoa học Quản lý công;

– Có kiến thức chuyên sâu về công tác lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo, quản lý hệ thống cơ quan nhà nước;

– Nắm được mối quan hệ biện chứng giữa các khoa học xã hội khác.

2.2 Vê kỹ năng

– Có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương;

– Có khả năng tư duy tìm kiếm vấn đề ta quyết định cho các cấp lãnh đạo;

– Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin phục vục cho hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước;

– Phát triển các kỹ năng giao tiếp trong tổ chức và ngoài xã hội.

2.3 Về thái độ

– Biết đề cao vai trò quản lý của quản lý công trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;

– Có thái đọ đúng đắng trong việc phối hợp giữa quản lý công và các tổ chức kinh tế, xã hội khác;

– Tích cực đào tạo, phát triễn đội ngũ những nhà quản lý công chuyên nghiệp cho các cơ quan công quyền từ trung ương đến địa phương.

3. Chương trình đào tạo

3.1 Các môn bắt buộc

– Quản lý công: 3 đơn vị học trình (Đvht)

– Quản trị chiến lược trong khu vực công: 3 Đvht

– Quản trị địa phương: 3 Đvht

– Dịch vụ công: 3 Đvht

– Quản lý chất lượng toàn bộ (TQM) trong khu vực công: 3 Đvht

3.2 Các môn học tự chọn

– Kinh tế công cộng: 3 Đvht

– Tạo lập mội trường và động cơ làm việc cho công chức: 2 Đvht

– Phát triển cộng đồng: 2 Đvht

– Quản lý sự thay đổi: 2 Đvht

– Hành chính cấp bộ: 3 Đvht

– Quản lý thuế: 3 Đvht

– Quản trị dự án đầu tư công cộng: 3 Đvht

– Quản lý thực thi trong khu vực công: 2 Đvht

– Chính sách công: 3 Đvht

– Cải cách khu vực công: 2 Đvht

4. Phương pháp đào tạo

Vận dụng các phuong pháp tiên tiến và tích cực với tôn chỉ: Lấy người học làm trung tâm nhằm huy động tối đa sự tham gia của họ vào mỗi nội dung học tập như: Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập nhóm, trò chơi, đóng vai, bài tập tình huống.

5. Năng lực đào tạo

Khoa Hành chính học có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được đào tạo chính quy ở các trường danh tiếng trong và ngoài nước, có tình yêu nghề nghiệp và phấn đầu vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cào về quản trị khu vực công. Nhiều giảng viên là chuyên gia tư vấn quản lý công có uy tín cho các tổ chức nhà nước.

Ngoài ra, Khoa có đội ngũ giảng viên kiêm chức là các nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiêm trong các cơ quan Bộ, ngành ở trung ương và địa phương.

6. Cơ hội tương lai

– Có cơ hội tìm những công việc liên quan đến quản trị trong các tổ chức kinh tế – xã hội, nhất là khu vực nhà nước;

– Có cơ hội thành đạt trong nghề quản lý, có điều kiện phát triển kỹ năng giao tiếp và hội nhập;

– Có nhiều cơ hội học tập nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành quản lý công trong và ngoài nước.

KHOA HÀNH CHÍNH HỌC