» Đáp án đề kiểm tra 6 Bài Lý luận Chính trị năm 2012

ĐÁP ÁN PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

ĐỀ KIỂM TRA LỚP HỌC “6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”

DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN NĂM 2012

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10 điểm)

Câu 1. “Án nghị quyết về cộng sản thanh niên vận động” là văn kiện nền tảng lý luận vận động thanh niên của Đảng ta; sự ra đời của Án nghị quyết là một sự kiện hết sức quan trọng trong phong trào thanh niên nước ta. Đồng chí hãy cho biết thời gian ra đời Án nghị quyết trên?

A.     Tháng 2/1930

B.    Tháng 10/1930

C.    Tháng 9/1930

D.    Tháng 12/1936

Câu 2. Văn kiện Đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: “Khẳng định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng và là bước phát triển quan trọng trong nhân thức và tư duy lý luận của Đảng ta”?

A.     Văn kiện Đại hội VII của Đảng

B.    Văn kiện Đại hội VIII của Đảng

C.    Văn kiện Đại hội IX của Đảng

D.    Văn kiện Đại hội X của Đảng

Câu 3. Đặc điểm khác biệt căn bản của hệ thống chính trị ở nước ta với hệ thống chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa là:

A.     Hệ thống chính trị ở nước ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

B.    Hệ thống chính trị ở nước ta đều lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

C.    Hệ thống chính trị ở nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

D.    Hệ thống chính trị ở nước ta bảo đảm sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân, tính dân tộc rộng rãi.

Câu 4. Để đồng nhất với cách diễn đạt đầy đủ về bản chất của Đảng, Điều lệ Đảng khóa XI bổ sung vào Khoản 1, Điều 1 cụm từ nào vào chỗ trống sau đây:

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của ……………….” (Khoản 1, Điều 1 Điều lệ Đảng khóa XI)

A.     “nhân dân lao động”

B.    “dân tộc Việt Nam”

C.    “nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”

D.    “toàn dân, toàn Đảng Việt Nam”

Câu 5. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam trong cuộc khởi nghĩa nào?

A.     Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

B.    Cuộc binh biến Đô Lương.

C.    Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.

D.    Cuộc Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội.

Câu 6.   “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Lý Tự Trọng, người đoàn viên thuộc lớp đầu tiên của Đoàn ta đã nói câu nói trên trong hoàn cảnh nào?

A.     Ngay sau khi Anh bị địch bắt đưa về hỏi cung tại nhà giam ngày 8/2/1931.

B.    Tại pháp trường sáng sớm ngày 21/11/1931 cùng với lời hô các khẩu hiệu cách mạng vang dội.

C.    Trước toà đại hình do bọn thực dân lập ra để xét xử Anh ngày 17/4/1931.

D.    Tất cả phương án trên đều sai.

Câu 7. Để tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, phát huy các mô hình, giải pháp hiệu quả gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, Đại hội đại biểu Đoàn Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV đã chủ trương thành lập câu lạc bộ nào, kết hợp với mô hình nhóm tu dưỡng rèn luyện dành cho đoàn viên ưu tú?

A.    Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”

B.    Câu lạc bộ Trung kiên

C.    Câu lạc bộ Lý luận trẻ

D.    CLB Giao tiếp Hành chính Quốc tế

* Ghi chú: Xem thêm Phần thứ hai – “Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh…” – Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2009 – 2012), trang số 17.

Câu 8. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?

A.     Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

B.    Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

C.    Ban Bí thư Trung ương Đoàn

D.    Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc

* Ghi chú: Theo Mục 2, Điều 5, Chương II của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ngày 19/12/2007).

Câu 9. Địa chỉ Trang thông tin điện tử Đoàn – Hội Sinh viên Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh hiện nay là địa chỉ nào?

A.     www.svhanhchinh.vn

B.    www.svhanhchinh.vn

C.    www. hanhchinh.com.vn

D.    www.napa.vn

Câu 10.   Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh đầu tiên là đồng chí:

A.     Trần Thanh Nga

B.    Trần Hoàng Phong

C.    Đoàn Hùng Vũ Hưng

D.    Nguyễn Minh Đỗi

Câu 11.   Trong năm 2012, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ mấy?

A.     Lần thứ III

B.    Lần thứ IV

C.    Lần thứ V

D.    Lần thứ VI

Câu 12.   Bài ca chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là?

A.     Thanh niên làm theo lời Bác

B.    Lên đàng

C.    Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

D.    Sức sống tuổi trẻ

* Ghi chú: Theo Điều 1, Chương I, Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc thứ V ngày 25/02/2005)

Câu 13.   Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay là đồng chí:

A.     Võ Văn Thưởng

B.    Nông Quốc Tuấn

C.    Tất Thành Cang

D.    Nguyễn Đắc Vinh

Câu 14.   Hiện nay, Học viện Hành chính có bao nhiêu Phó Giám đốc Học viện?

A.    2

B.    3

C.    4

D.    5

* Ghi chú: Ba Phó Giám đốc hiện nay là: TS Phạm Quang Huy (kiêm Phó Bí thư Đảng ủy), PGS,TS Lưu Kiếm Thanh (kiêm Tổng biên tập Tạp chí Quản lý Nhà nước) và PGS,TS Lê Thị Vân Hạnh.Xem thêm tại:  http://www.napa.vn

Câu 15.   Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2009 – 2012) là đồng chí:

A.     Trần Hoàng Phong

B.    Đoàn Hùng Vũ Hưng

C.    Ngô Đặng Tuấn Anh

D.    Nguyễn Minh Đỗi

Câu 16.   Hệ thống tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được chia làm mấy cấp?

A.   3 cấp

B.    4 cấp

C.    5 cấp

D.    6 cấp

* Ghi chú:  Theo Mục 1, Điều 6, Chương II của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn ngày 19/12/2007), Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp:

– Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

– Cấp huyện và tương đương.

– Cấp tỉnh và tương đương.

– Cấp Trung ương.

Câu 17.   Hiện nay, có bao nhiêu chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh?

A.     20

B.    21

C.    23

D.    24

* Ghi chú: Trong đó, 22 chi đoàn của sinh viên (KS9-QLC, KS9-TT, KS9-TCC, KS9-NS1, KS9-NS2, KS9-NS3, KS10-QLC, KS10-TT, KS10-TCC, KS10-NS1, KS10-NS2, KS10-NS3, KS11 QLC-XH, KS11-KĐT, KS11-TT, KS11-NS1, KS11-NS2, KS12A, KS12B, KS12C, KS12D, KS12E) và 02 chi đoàn của cán bộ giảng viên Học viện (Chi đoàn Giảng viên và Chi đoàn Chuyên môn).

Câu 18.   Khép lại vòng chung kết hội thi “Tuổi trẻ thành phố với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp” do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên ngày 18/09/2011, đội tuyển đại diện cho Học viện Hành chính đã đạt được thành tích:

A.  Giải ba (Bảng A)

B.    Giải khuyến khích (Bảng A)

C.    Giải ba (Bảng B)

D.    Giải khuyến khích (Bảng B)

Câu 19.   Trong năm 2012, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ mấy?

A.     Lần thứ VIII

B.    Lần thứ IX

C.    Lần thứ X

D.    Lần thứ XI

Câu 20.   Nội dung giải pháp trọng dụng tài năng trẻ được thể hiện như thế nào trong Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

A.     Tạo cơ chế chính sách công bằng, thuận lợi để mọi tài năng trẻ đều được tham gia phát triển đất nước. Tạo bước đột phát trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở tất cả các cấp.

B.    Xác định tiêu chí và phương pháp khoa học để phát hiện, theo dõi quá trình phát triển các tài năng trẻ. Xây dựng chương trình đào tạo thích hợp để hình thành đội ngũ tài năng trẻ trên mọi lĩnh vực, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C.    Có chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ đang học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước.

D.    Tất cả các phương án trên đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN (10 điểm)

  • Thí sinh chọn một trong hai chủ đề sau đây để hoàn thiện bài làm;
  • Bài viết của thí sinh không được dài quá 1000 từ.

Chủ đề 1. Tại buổi gặp gỡ tuyên dương và trao phần thưởng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam trong năm 2004 diễn ra vào ngày 24/3/2005 tại Văn phòng Chính phủ, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã căn dặn:“Tài năng trẻ muốn thành công không chỉ cần học giỏi mà còn cần có lý tưởng, hoài bão, có lòng yêu nước, sống nhân ái, thương người như thể thương thân…”

Hãy viết một bài luận ngắn trình bày suy nghĩ của đồng chí về câu nói trên.

 Chủ đề 2. Theo đồng chí, vị trí và vai trò của người sinh viên trong giai đoạn hiện nay đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, công cuộc đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục, đào tạo nói riêng như thế nào?

 – HẾT –

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

* Mọi thắc mắc về lớp học 6 bài Lý luận Chính trị, xin vui lòng liên hệ với đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Học viện, Phó Trưởng ban tổ chức Lớp học 6 bài Lý luận Chính trị, qua số điện thoại:  0164 973 1082 hoặc qua e-mail: bantuyengiaohvhc@gmail.com