» Một số logo cần biết cho sinh viên Học viện Hành chính

Logo Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Logo cũ của Học viện Hành chính

Logo chính thức của Học viện Hành chính Quốc gia

Logo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Logo Hội sinh viên Việt Nam

Logo website svhanhchinh.vn

Logo Hội thi “Sinh viên Hành chính – người cán bộ công chức tương lai”

Logo hội thi “Nét đẹp sinh viên Hành chính”

Logo Ban Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Logo Đội Công tác xã hội

Cập nhật 5/2016 – Napa’s News