» Nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ thanh niên trong giai đoạn mới

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Vì vậy chức năng giáo dục của Đoàn được hiểu là các tổ chức Đoàn phải tạo môi trường đưa thanh niên vào các loại hình hoạt động và định hướng cho thanh niên tham gia rèn luyện, tự rèn luyện trở thành những người tốt, có ích cho xã hội.

Ảnh minh họa - Nguồn : Website Thành đoàn TP.HCM

Vì vậy, công tác giáo dục của Đoàn bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, giáo dục chính trị tư tưởng

Trọng tâm là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước làm cho, đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ và tin tưởng vững chắc vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhận thức được xu thế phát triển của đất nước trong xu thế phát triển của thế giới và khu vực, những đặc điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhận diện rõ “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó củng cố niềm tin, hình thành lý tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm và tình cảm cách mạng để thanh niên có hành động đúng đắn, tích cực với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.

Thứ hai, giáo dục truyền thống cách mạng

Phải làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của đoàn viên, thanh niên với những biểu hiện cụ thể: tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; biết kết hợp hài hòa giữa phát huy các giá trị truyền thống với chọn lọc tiếp thu các giá trị hiện đại; sẵn sàng tình nguyện vì dân, trung thành với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, giáo dục đạo đức – lối sống

Làm cho các phẩm chất “Yêu nước, hiếu thảo, thương người, hiếu học, trung thực, kỷ luật, tiết kiệm” trở thành mục tiêu rèn luyện của đoàn viên, thanh niên; góp phần xây dựng nếp sống, lối sống văn minh trong thanh thiếu niên và xã hội, cụ thể là xây dựng nếp sống văn hóa trong lao động sản xuất, trong học tập, trong sinh hoạt tiêu dùng, trong hưởng thụ cái đẹp, quan hệ tình bạn, tình yêu trong sáng…

Thứ tư, giáo dục pháp luật và ý thức công dân

Giáo dục pháp luật rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, trong đó chú ý tính đặc thù của từng đối tượng tại các cơ sở đoàn.

Hướng tới việc hình thành văn hóa pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên, làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ trách nhiệm công dân, tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước công tác giáo dục để hình thành đội ngũ thanh niên mới có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của thời đại là nội dung hết sức quan trọng. Hình mẫu thanh niên trong thời đại mới phải giàu lòng yêu nước, biết xử lý hài hòa lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, của cộng đồng; có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa và sống có tình nghĩa; có sức khỏe, thể chất, tinh thần lành mạnh, giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện.

Trong những năm qua, công tác giáo dục của Đoàn được triển khai khá đồng bộ, có chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ thanh niên mới. Tuy nhiên công tác giáo dục của Đoàn còn thiếu hấp dẫn, không theo kịp với đòi hỏi của thanh niên, chưa thu hút được đông đảo thanh niên tham gia.

 Vì vậy để góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn đáp ứng yêu cầu xây dựng thanh niên trong giai đoạn mới thì trọng tâm của công tác giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay là phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên

Nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của công tác Đoàn chính là giáo dục tư tưởng, chính trị, định hướng lý tưởng, bồi dưỡng đạo đức hình thành tầng lớp thanh niên vừa hồng vừa chuyên. Vì vậy, tổ chức Đoàn phải làm thế nào để bắt kịp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển. Do đó, xin đề xuất một số giải pháp sau :

Một là, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, thanh niên

Các cơ sở Đoàn cần nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác tình hình tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, thanh niên, để kịp thời định hướng và tham mưu xử lý các vấn đề có hiệu quả.

Đoàn các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức nhiều diễn đàn chính trị – xã hội, các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo, để thanh niên trao đổi thông tin, trình bày chính kiến, từ đó nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho Đoàn viên, thanh niên.

Hai là, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tại cơ sở Đoàn

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh nhằm tạo môi trường và nâng cao năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên ở cơ sở. Vì vậy cần đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng chú trọng tới các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm, những nội dung thiết thực tại cơ sở.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tại cơ sở Đoàn là giải pháp hữu hiệu để thực hiện công tác giáo dục của Đoàn. Vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ sẽ là những tấm gương sáng để thế hệ Đoàn viên thanh niên học tập.

Ba là, tăng cường giáo dục đoàn viên, thanh niên thông qua các phương tiện truyền thông và các tài liệu, ấn phẩm của Đoàn thanh niên

Khai thác hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ cho công tác Đoàn là một trong những  giải pháp phục vụ có hiệu quả cho công tác giáo dục của Đoàn. Theo đó, các cơ sở Đoàn cần xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống trao đổi thông tin hai chiều giữa đoàn cấp trên và đoàn cơ sở, giữa cơ sở Đoàn với đoàn viên, thanh niên. Trên tinh thần đó, các cơ sở Đoàn cần tập trung xây dựng và triển khai việc phổ cập và nâng cao kiến thức tin học cho đoàn viên, thanh niên.

Bốn là, tổ chức các hoạt động gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước nhằm giáo dục tinh thần yêu nước và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên và tổ chức các hoạt động nhằm định hướng, hình thành trào lưu mới lành mạnh trong đoàn viên, thanh niên

Việc thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước là dịp để thế hệ đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, hình thành nên chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Bên cạnh đó, phải chủ động định hướng các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động thể dục-thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí bổ ích thiết thực tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên thanh niên vui chơi và rèn luyện.

Năm là, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến để giáo dục đoàn viên thanh niên

 Thông qua các hoạt động giáo dục của Đoàn các cơ sở Đoàn cần phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến để tôn vinh và nhân rộng nhằm tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó sẽ giáo dục đoàn viên thanh niên phấn đấu, học tập và rèn  luyện.

NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG TRUYỀN
Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo
Đoàn Học viện Hành chính cơ sở TP.HCM