» Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong Năm thanh niên 2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  BCH TP. HỒ CHÍ MINH

              ***          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2011

  BAN TUYÊN GIÁO


MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TRONG NĂM THANH NIÊN 2011

__________

 1. Đoàn viên thanh niên Thành phố hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp.
 2. Năm Thanh niên 2011 – tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm !
 4. Đoàn viên thanh niên TP. Hồ Chí Minh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng !
 5. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !
 6. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam !
 7. Đoàn viên, thanh niên Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”
 8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
 9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
 10. Đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ trong Năm Thanh niên
 11. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước và thành phố.
 12. Đoàn viên thanh niên đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
 13. Phát huy truyền thống anh hùng, tuổi trẻ Thành phố quyết tâm xứng đáng là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 14. Năm Thanh niên 2011 – Chung sức trẻ vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh.
 15. Năm Thanh niên 2011 – Tuổi trẻ ..……….thi đua học tập, lao động, sáng tạo chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 16. Năm Thanh niên 2011 – Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển.
 17. Năm Thanh niên 2011 – Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ.
 18. 18. Trẻ em là hạnh phúc, là tương lai của gia đình, của thành phố, của đất nước.
 19. 19. Mỗi gia đình, mỗi địa phương, đơn vị cùng có những việc làm cụ thể để biểu thị tình thương và trách nhiệm với trẻ em.
 20. 20. Năm Vì trẻ em – Cộng đồng xã hội hãy làm nhiều việc tốt cho trẻ em.
 21. 21. ­­Năm Vì trẻ em – Thiếu nhi Thành phố dám ước mơ, dám hành động vì Thành phố trẻ.
 22. Đoàn viên, thanh niên Thành phố chung tay chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng.

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ĐOÀN